CAN, Camberwell Assessment of Need

CAN används för att bedöma psykiskt funktionshindrade personers behov.
Personer med olika grader av psykiska funktionshinder har ofta en komplex blandning av kliniska och sociala behov. I CAN-skattningen inkluderas därför både allmänmänskliga behov och behov som är specifika för personer med psykiska funktionshinder. CAN har utvecklats för att möjliggöra en omfattande skattning av dessa behov.

CAN-skalan är ett instrument för att bedöma en vårdtagares aktuella behovsstatus inom ett antal olika områden och belyser vilka behov som är tillgodosedda och vilka behov som behöver åtgärdas. CAN ger en bild av vårdtagarens aktuella situation och vilka institutioner, vårdgivare och andra personer, som finns med i processen. Detta belyses ur såväl kvantitativa som kvalitativa vinklar.

Hur vi arbetar med CAN
Instrumentet belyser 22 olika livsområden och skattar graden av tillfredsställelse inom respektive område. Skattningen görs både utifrån personens, personalens och eventuellt anhörigas perspektiv. För varje område är målet att identifiera personens eventuella problem, vilken hjälp personen får för att hantera dessa problem samt om han/hon är nöjd med den hjälp som ges. I CAN-skattningen inkluderas både allmänmänskliga behov och behov som är specifika för personer med psykiska funktionshinder.
Skattningen syftar till informationsinsamling för att klargöra vilka behov som behöver tillfredsställas inom de olika livsområdena. Instrumentet ger även möjlighet till före och efter mätning på åtgärdande insatser och behandling.