Missbrukssamtal

Vi erbjuder missbrukssamtal för de ungdomar som kommer till oss med ett begynnande missbruk. Samtalen hålls av utbildad personal från Linnéuniversitetets socialpedagogutbildning med inriktning ungdoms- och missbruksvård. Samtalen är KBT inspirerade och inom KBT försöker man tillsammans med den unge se på missbruket i termer av inlärda beteenden från bland annat interaktion med sin omgivning (vänner, familj etc.)

Samtalsuppbyggnad
Missbrukssamtalen består av 10-12 samtalssessioner som är manualbaserade och framtagen med hjälp av en universitetslektor på Linnéuniversitetet. Samtalen är som sagt kopplade till KBT och fokuserar på tanke, känsla och beteende i särskilda situationer men också hur vi agerar ute i samhället. Sessionerna har en röd tråd där man inledningsvis gör en kartläggning och problemformulering med den unge. När en tydlig kartläggning är gjord går man vidare och undersöker triggers och återfallssignaler för att sedan tillsammans med ungdomen hitta verktyg och strategier. En av tankarna med missbrukssamtal är även att stärka och trygga den unges självkänsla och förmåga till självreflektion. Efter varje gjord session får ungdomen en uppgift att göra till nästa samtal som ska hjälpa dom till stärkt självreflektion och självkänsla. Efter 10-12 gjorda sessioner får den unge ett diplom efter att ha genomfört och slutfört alla sessioner.