KBT – Kognitiv beteendeterapi
KBT är ett samlingsnamn för olika former av psykoterapier med utgångspunkt i kognitiv psykologi och inlärningspsykologi. Gemensamt för de olika varianterna av KBT är att stor vikt läggs vid vetenskaplig utvärdering av metoderna.
KBT är ett internationellt vedertaget samlingsbegrepp för teorier och tekniker baserade på inlärningspsykologiska principer, kognitiv teori och psykologi där betoningen kan läggas på olika delar. De olika delarna i samlingsbegreppet kompletterar varandra, och terapeuten väljer och integrerar arbetssätt utifrån personens problem och de behandlingsmodeller som har utvecklats för den specifika störningen.

Hur arbetar vi med KBT
KBT utgår från att allt beteende är inlärt och styrt av sina konsekvenser varav vi utgår i vårt arbetssätt med att observera, identifiera och tydliggöra kopplingar mellan tankar-känslor och beteenden hos den unge. Detta är en viktig del i behandlingen. Kognitiv terapi lägger inte tonvikt vid det som i våra liv är problemet utan istället hur vi tolkar och tänker om det som händer och sker runt omkring oss. Istället för att söka svar på frågan varför riktas fokus mot hur. Fokus är lösningar mer än orsaker. KBT lägger betoningen både på individens inlärda beteenden och på samspelet med den omgivande miljön, här och nu. Behandlingen syftar till att lära om inlärda beteenden samt att förändra ev. feltolkningar som uppstår i olika situationer hos den unge. Genom att ungdomen blir medveten om hur hans beteende påverkar hans tankar och känslor skapas en insikt i hur den unge själv kan påverka sitt liv till förändring.