Information till våra samarbetspartners och vårdnadshavare angående DIÖ HVB:s hantering av situationen i samband med Covid-19, coronaviruset.

Vi vill på detta sätt uppdatera Er om hur vi på DIÖ HVB hanterar situationen gällande Covid-19, coronaviruset. Vi följer folkhälsomyndigheten och IVO:s rekommendationer i frågan. Covid-19 beräknas nu sprida sig ner i våra regioner och Diö HVB har flera placeringar, anställda samt uppdragstagare som kan påverkas av detta exceptionella läge. DIÖ HVB följer noggrant utvecklingen av smittspridningen och har handlingsplan utifrån de rekommendationer som folkhälsomyndigheten och IVO har gett oss. Vi följer de direktiv och den höga kvalité som råder då vi inte fått besked om annat.

DIÖ HVB beredskap
Verksamhetschef har i samarbete med enhetscheferna för varje boende det yttersta ansvaret för verksamheten. Detta innefattar ansvar för personal, arbetsmiljö samt för de placerade klienterna. Ansvaret innebär att verksamhetschef ska fatta beslut som kan eliminera och förhindra smittspridning så långt det är möjligt samt även lindra och skapa trygghet vid eventuell smittspridning. Riskbedömning utförs ständigt och utgör ett underlag för att ta beslut om åtgärder.

Vilka förebyggande åtgärder gör DIÖ HVB för att undvika smittspridning
Information har gått ut till personal att de ska informera klienter om situationen och vårt agerande. Tvätta händer, hålla avstånd, ingen närkontakt mer än nödvändig, vara uppmärksam på symptom och aktiviteter slopas i sammanhang som är större än 10 personer för att eliminera smittspridning. Eftersom flera av våra klienter är gymnasielever och har skolgång på boendet får de hjälp och stöd i sina studier, mindre sysselsättning planeras dagligen för att klienterna inte ska känna att de är för isolerade, t ex att grilla till kvällsmat, fiska etc.

Åtgärder vid misstanke om smitta
Vid feber eller symtom hos klienten behandlas klienten initialt på sitt rum, klienten kan få flyttas till del av huset som kan vara karantän och ha egen toalett. Klienten får den omvårdnad som krävs och den närhet som krävs men med stor försiktighet för att förhindra att personal smittas eller att smitta sprids vidare. Vi har kontakt med vår läkare som har möjlighet att ta kontakt med smittskyddsläkare. Vi tar kontakt med sjukvården 1177 och vid frågor 113 13. Blir klienten allvarligt sjuk ringer vi ambulans. Vi har trots risk för smitta, ansvar för livsupprätthållande åtgärder och behöver vi göra t ex hjärt och lungräddning gör vi detta. Kontakt tas med socialtjänst, och ev. samtycke inhämtas från vårdnadshavare som även får information. Bedömer sjukvården att smittspårning kommer att behöva ske är DIÖ HVB behjälpliga i detta. Personal har också fått direktiv om att vid sjukdom ringa Verksamhetschefen varje dag för att förhindra och förebygga smittspridning. Eventuella andra åtgärder såsom t ex karantän i annat boende tas beslut om i det enskilda fallet av verksamhetschef och enhetschefer tillsammans med klientens/klienternas socialtjänst.

Länk:
IVO hänvisning i samband med förhindrande av Corona smitta

Var rädda om Er och varandra! //DIÖ HVB ledning.

>
>
>
>
>
>
>

Kvalitetssäkring
Verksamhetens kvalitetssystem är sammanfattat en kvalitetsmanual där verksamhetens rutiner för olika insatser och aktiviteter är beskrivna. Systemet innefattar processer, rutiner och instruktioner samt deras samverkan. Kvalitetssystemet ska förebygga och korrigera upptäckta fel.

Kvalitetssystemet utgår från socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9)

Kvalitetssäkringen vilar på tre grundstenar
Evidens
Kompetens
Uppföljning/utvärdering

Kvalitetspolicy
Verksamheten ska leverera tjänster av sådan kvalitet att dessa tillgodoser, avseende funktion och utformning, klientens behov, uppdragsgivarens förväntningar samt svarar mot myndigheters krav.

Hur uppnår vi detta?
– Vårdtagaren är i centrum.
– Vård och behandling bygger på evidensbaserad kunskap, professionellt bemötande och vårdtagarens delaktighet i vårdplaneringen.
– Vårdarbetet bedrivs med stöd av upprättade riktlinjer och rutinbeskrivningar som återkommande revideras och utvecklas i syfte att bibehålla och vidare utveckla verksamhetens kvalitet.
– Engagerad och kompetent personal samarbetar i olika vårdlag där kvalitets- och utvecklingsfrågorna är viktiga komponenter i det dagliga arbetet.

Verksamhetsmål
Målsättning är att utifrån verksamhetens teoretiska bas som är baserad på vetenskaplig evidens, samt utifrån en etisk och moralisk värdegrund, vilken har sin ansats i individens egenvärde, ge en kvalitativ vård. Arbetsprocessen baseras på att, under vårdtiden, tillgodose sig grundläggande normer och värderingar som har sin ansats i verksamhetens behandlingsgrund och ska vara verksamma komponenter i klientens livssituation. Detta sker genom ett grundläggande humanistiskt tänkande med fokus på lösningar och möjligheter vilket blir ett stöd för klienten i sin behandling. Detta har som syfte till att klienten ska hitta en ny livsmening och en tro på framtiden.

Kvalitetsarbetet
Kvalitetsarbetet är baserat på en öppen dialog mellan klienter, medarbetare och uppdragsgivare. Genom att aktivt lyssna in synpunkter och klagomål gällande verksamheten och dess behandlingsmodell samlas information in. Kvaliteten förbättras genom uppföljning och analys av insamlade synpunkter. Dessa utvärderas och i de fall det är adekvat resulterar det till förändring i verksamheten.

Verksamheten arbetar löpande med avvikelsehantering, klagomålshantering och riskbedömning där föreståndare tillsammans med personalgrupp gör orsaks/riskanalyser, bedömer allvarlighetsgraden, och åtgärdar problem som kan innebära risk för verksamhetens kvalitet genom direkta åtgärder eller skapandet av nya rutindokument/handlingsplaner.

Uppföljning sker mot individuell genomförandeplan. Uppföljningsarbetet utvärderas och relateras till behandlingens mål och delmål på både individuell nivå och utifrån i verksamhetens mål i behandlingen. Verksamhetens resultat utvärderas genom uppföljning av pågående och avslutad behandling.

Arbetet med att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet utifrån verksamhetsinnehåll och målgrupp dokumenteras årligen i kvalitetsberättelsen. Ledningen följer upp, utvärderar och utvecklar verksamheten i takt med ny lagstiftning, nya forskningsresultat och resultat från tillsyn. Detta genom årlig egenkontroll/systematisk uppföljning och utvärdering av verksamheten samt kontroll att den bedrivs enligt de processer och rutiner som ingår i verksamhetens ledningssystem.

Basfakta
Crewford Care AB, Crewford Care Syd AB
länk: