untitled-1

Verksamheten utgår från ett salutogent perspektiv och använder sig av kognitiva verktyg som KBT, MI, rePULSE och tydliggörande pedagogik. Vi arbetar med mentorskap och nätverksarbete. Verksamheten använder sig av ADAD som innefattar intervjuer som syftar till att få den unges version av den egna problematiken samt vilket hjälpbehov som ungdomen upplever sig ha. Verksamheten erbjuder extra insatser för att stödja skolgången. Verksamheten bygger på att individens intresse alltid ska stå i fokus. Ungdomen kommer att säkerställas möjlighet att föra fram sina åsikter och önskemål exempelvis genom enskilda samtal och i gruppmöten.

Människors beteende utvecklas i samspel med miljön och formas till den uppsättning beteende, färdigheter och reaktionsmönster som idag formar våra personligheter. Människor lär sig i samspel med sin omgivning oavsett hur denna omgivning ser ut. Därför anser vi att det är viktigt att vi har struktur som följer våra aktiviteter och att varje medarbetare utgör en positiv rollmodell.

Läs mer om hur vi arbetar under Metod