MI – Motiverande samtal (Motivational Interviewing)
MI är en strukturerad och evidensbaserad samtalsmetod som baseras på kognitiva och beteende terapeutiska metoder som rör tänkande och förstärkning av förändringsprat. Mi syftar till att öka en personens vilja att förändra sitt beteende utifrån antagandet att starkare motivation med större sannolikhet leder till beteendeförändringar. Metoden används för att öka motivationen till förändring när det gäller riskabla levnadsvanor, livsstilsfrågor eller i andra situationer där ett samtal om förändring genomförs. MI kan användas både individuellt och i grupp.

MI är en personcentrerad och vägledande metod för kommunikation med målet att tydliggöra och förstärka ungdomens egen motivation till en förändring. MI utgår från att motivationen kan öka och minska under pågående samtal. Samtalsledaren bör därför vara uppmärksam på om och hur ungdomen växlar i förändringsbenägenhet och aktivt anpassa sitt samtalssätt utifrån var han/hon för stunden befinner sig. Det handlar om att öva sig på att vara flexibel så att man effektivt kan skifta strategi i samtalet, vilket ökar sannolikheten att samtalet leder framåt på ett positivt sätt. Förhållningssättet och principerna i MI är desamma oavsett vilken typ av samtal som ska äga rum och oavsett situation, kontext och samtalsledare.

Hur arbetar vi med MI
Motiverande samtal genomsyrar hela verksamhetens behandlingsarbete och syftar till att respektfullt hjälpa ungdomarna till egen insikt om sina förändringsbehov. I mentorsamtalen utgår behandlingscoachen från behandlingsmetoden MI då rollen blir att hjälpa den unge att hitta sin egen motivation snarare än att ”installera” den hos henne eller honom. Metoden ger ett bra stöd för mentorn i de utmaningar som kan finnas i samtalet, exempelvis för att kunna hantera motstånd med ett icke-fördömande och icke-konfrontativt förhållningssätt. Förändringsbenägenhet skapas genom att bland annat väcka nyfikenhet och aktivt deltagande hos den unge. Genom att den unge själv sätter ord på sina tankar och funderingar ökar den unges egen vilja till förändring vilket förstärks av mentorn i samtalen.