rePULSE
rePULSE är en etablerad träningsmetod för personer som har problem med att kontrollera sina impulser. Metoden är manualbaserad och innefattar områden så som ilskehantering, hantera sina känslor, social färdighetsträning samt reflektioner kring moral och etik.
Tillsammans med behandlaren tränar den unge med att identifiera samband mellan tankar-känslor och beteenden och där av att utveckla mer konstruktiva strategier och verktyg för att bättre kunna styr och ta kontroll över sina impulser. Genom att den unge lär känna sina reaktionsmönster får den unge en bättre och ökad kunskap om sig själv så att han/hon kan gå från ett impulsstyrt beteende till ett kontrollerat och mer genomtänkt agerande.
Utgångspunkten för arbetssättet är att problem med impulskontroll beror på att personen ofta haft kortsiktiga vinster av ett felaktigt beteende och saknar alternativa sätt att hantera situationen. Med denna metod vägleder man individen till att själv ta kontrollen och styra sina impulser på ett nytt sätt.

Förhållningssättet i rePULSE bygger på ett samarbete mellan ”två forskare”. Eftersom varje människa är unik och expert på sig själv, utforskar behandlaren och ungdomen tillsammans vilka tankefällor och känslomässiga reaktioner som styr beteendet. Bristande impulskontroll eller för mycket kontroll kan leda till beteendeproblem av olika slag: aggression, depression, missbruk, kriminalitet, m.m.

Metoden är uppbyggd utifrån tre grundstenar, TANKE – KÄNSLA – BETEENDE
TANKE – Ifrågasätter tankarna och letar efter tankefällor som styr det impulsiva beteendet.
KÄNSLA – Undersöker vilka känslor som tankefällorna skapat och vilka känsloreaktioner de har utlöst.
BETEENDE – Identifierar reaktionssätt och strävar efter att hitta nya sätt att hantera känslorna på för att kunna agera mer konstruktivt i situationen.