Tydliggörande pedagogik
Personer som har diagnoser inom autismspektrumet, har brister i förmågan att avläsa och tolka signaler från både människor och den fysiska omgivningen. Det som skapar tydlighet för de flesta andra, räcker inte. Många har behov av en större tydlighet för att det som händer runt omkring dem ska bli begripligt. Många behöver också metoder och hjälpmedel som kan ge stöd i att tolka och kommunicera med omgivningen.
För att skapa en begriplig omgivning, kan tydliggörande pedagogik vara en effektiv metod. För många med diagnoser inom autismspektrumet har det visat sig att visuell information kan fungera bra, till exempel bilder och text.
Tydliggörande pedagogik syftar till att göra händelser, människors handlingar och miljön begriplig och därmed hanterbar. Målet är att skapa förutsättningar för personen att bli delaktig och så självständig som möjligt i olika situationer och aktiviteter livet igenom.
Människor har olika tankestilar vilket bland annat innebär att de har olika preferenser när det gäller sättet att lära och förstå. Personer med autismspektrumtillstånd föredrar ofta visuell information.

Hur arbetar vi med tydliggörande pedagogik
Verksamheten arbetar utifrån ett strukturerat och tydliggörande arbetssätt där syftet är att skapa förutsägbarhet i varje händelse som sker på behandlingshemmet och därav skapa begriplighet för den unge i det som händer runt omkring.
Detta sker med hjälp av:
Att varje ungdom har ett individuellt utformat och anpassat schema. Schemat innehåller mer eller mindre detaljerad information beroende på den unges förmåga att förstå och hanterar sin omvärld. Schemat kan innehålla skriven text eller vara utformat med hjälp av bilder. Schemat innehåller en grundstruktur där vissa aktiviteter är återkommande från vecka till vecka. Återkommande och upprepande av aktiviteter har visat sig ge en tillitsfullmiljö samt en möjlighet för den unge att förstå det som händer runt omkring honom.
Tavla med skriven information om varje dags aktiviteter för att tydliggöra det som händer i      verksamheten.
Fasta rutiner för att skapa trygghet, förutsägbarhet och struktur i den unges tillvaro.