Ungdomsmöte
Den enskildes delaktighet och inflytande befästs i ungdomsmöte där ungdomen säkerställs möjligheten att i ett demokratiskt sammanhang framföra åsikter och önskemål.

Hur vi arbetar med Ungdomsmöte
Ungdomsmöte sker varje söndag och syftar till att skapa en demokratisk process där alla skall ges möjlighet att i grupp framföra sina åsikter och önskemål samt att gemensamt fatta beslut.
Vid verksamhetsfrågor återkopplar föreståndaren skyndsamt. Det finns en pärm i matsalen där protokoll från ungdomsmötena förvaras. Även svaren från föreståndaren finns dokumenterade här.

Ungdomsmötet utgår ifrån en specifik mall där ungdomarnas synpunkter och intressen beaktas. Ungdomarna tillges information och ges möjlighet att bli delaktiga i deras tillvaro på Diö HVB.