Beskrivning av utredning under pågående placering på HVB

• Utredningen anpassas efter de specifika frågeställningar som gäller i det aktuella fallet
• Utredning görs efter frågeställningar ADHD, autismspektrumtillstånd, kognitiv problematik, annan neuropsykiatrisk problematik, psykiatrisk problematik, anknytningsproblematik
• I utredningen ingår systematiska beskrivningar av ungdomens beteende i olika situationer
• Systematiska skattningar av ungdomens adaptiva förmågor (ABAS) Skattningar utförs av personal i boendet, samt ev. anhörig, samt ungdomen själv
• Screeninginstrument
• Testning WISC V
• Datoriserat test för ADD/ADHD vid frågeställning
• Djupintervjuer med nätverket/anhörig
• Djupintervjuer med ungdomen
• Diagnosdiskussioner med tidigare behandlingsinstans
• Utvärdering av ev. medicinering

Under utredningens gång, samt vid utredningens slut, utformas rekommendationer för ev. behandling, bemötande i ett behandlingsperspektiv, utbildningsplanering.

Utredningen är longitudinell över tid, och lägger stor vikt vid de vardagliga observationerna från personal. Teamet består av leg psykolog, samt verksamhetens psykiatrikerkonsult.

Utredningstid 8 / 10 / 12 veckor