Kvalitetssäkring
Verksamhetens kvalitetssystem är sammanfattat en kvalitetsmanual där verksamhetens rutiner för olika insatser och aktiviteter är beskrivna. Systemet innefattar processer, rutiner och instruktioner samt deras samverkan. Kvalitetssystemet ska förebygga och korrigera upptäckta fel.

Kvalitetssystemet utgår från socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9)

Kvalitetssäkringen vilar på tre grundstenar
Evidens
Kompetens
Uppföljning/utvärdering

Kvalitetspolicy
Verksamheten ska leverera tjänster av sådan kvalitet att dessa tillgodoser, avseende funktion och utformning, klientens behov, uppdragsgivarens förväntningar samt svarar mot myndigheters krav.

Hur uppnår vi detta?
– Vårdtagaren är i centrum.
– Vård och behandling bygger på evidensbaserad kunskap, professionellt bemötande och vårdtagarens delaktighet i vårdplaneringen.
– Vårdarbetet bedrivs med stöd av upprättade riktlinjer och rutinbeskrivningar som återkommande revideras och utvecklas i syfte att bibehålla och vidare utveckla verksamhetens kvalitet.
– Engagerad och kompetent personal samarbetar i olika vårdlag där kvalitets- och utvecklingsfrågorna är viktiga komponenter i det dagliga arbetet.

Verksamhetsmål
Målsättning är att utifrån verksamhetens teoretiska bas som är baserad på vetenskaplig evidens, samt utifrån en etisk och moralisk värdegrund, vilken har sin ansats i individens egenvärde, ge en kvalitativ vård. Arbetsprocessen baseras på att, under vårdtiden, tillgodose sig grundläggande normer och värderingar som har sin ansats i verksamhetens behandlingsgrund och ska vara verksamma komponenter i klientens livssituation. Detta sker genom ett grundläggande humanistiskt tänkande med fokus på lösningar och möjligheter vilket blir ett stöd för klienten i sin behandling. Detta har som syfte till att klienten ska hitta en ny livsmening och en tro på framtiden.

Kvalitetsarbetet
Kvalitetsarbetet är baserat på en öppen dialog mellan klienter, medarbetare och uppdragsgivare. Genom att aktivt lyssna in synpunkter och klagomål gällande verksamheten och dess behandlingsmodell samlas information in. Kvaliteten förbättras genom uppföljning och analys av insamlade synpunkter. Dessa utvärderas och i de fall det är adekvat resulterar det till förändring i verksamheten.

Verksamheten arbetar löpande med avvikelsehantering, klagomålshantering och riskbedömning där föreståndare tillsammans med personalgrupp gör orsaks/riskanalyser, bedömer allvarlighetsgraden, och åtgärdar problem som kan innebära risk för verksamhetens kvalitet genom direkta åtgärder eller skapandet av nya rutindokument/handlingsplaner.

Uppföljning sker mot individuell genomförandeplan. Uppföljningsarbetet utvärderas och relateras till behandlingens mål och delmål på både individuell nivå och utifrån i verksamhetens mål i behandlingen. Verksamhetens resultat utvärderas genom uppföljning av pågående och avslutad behandling.

Arbetet med att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet utifrån verksamhetsinnehåll och målgrupp dokumenteras årligen i kvalitetsberättelsen. Ledningen följer upp, utvärderar och utvecklar verksamheten i takt med ny lagstiftning, nya forskningsresultat och resultat från tillsyn. Detta genom årlig egenkontroll/systematisk uppföljning och utvärdering av verksamheten samt kontroll att den bedrivs enligt de processer och rutiner som ingår i verksamhetens ledningssystem.

Basfakta
Crewford Care AB, Crewford Care Syd AB
länk:
www.allabolag.se